Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Branje v nagradni igri se izplača!

Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 • Organizator nagradne igre “Branje v nagradni igri se izplača!” (v nadaljevanju nagradna igra) je Čmrlj, Marko Juhant, s. p. (v nadaljevanju organizator), Praše 58 a, 4211 Mavčiče.
 • Nagradna igra bo potekala na Marko Juhant Facebook strani https://www.facebook.com/MarkoJuhant/?fref=ts in na spletni strani www.čmrlj.si v časovnem obdobju od objave nagradne igre dne 23. 1. 2018 do 6. 2. 2018 do 24. ure. Žrebanje bo v sredo, 7. 2. 2018.
 • Nagradni sklad vsebuje denarno nagrado z začetnim skladom 400 EUR, sklad za nagrado se z vsako v igri vplačano knjigo poveča za 2 €.
 • Višina izplačane nagrade znaša 75 % sklada. Od izplačane nagrade se po zakonu o dohodnini obračuna in odvede 25-odstoten davek.
 • Prejemnik nagrade bo za potrebe izplačila in obdavčitve podal osebne podatke, davčno številko in številko TRR. Nakazilo nagrade se izvede po prejemu osebnih podatkov, ki jih prejemnik pisno sporoči na naslov organizatorja. Priložiti je treba kopijo davčne številke ali s podpisom jamčiti za pravilnost osebnih podatkov in davčne številke. Poslani osebni podatki se bodo uporabili zgolj za potrebe obdavčitve nagrade.
 • Namen nagradne igre je promocija organizatorja.
 • V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, razen osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravne osebe ne morejo sodelovati v nagradni igri.
 • Mladoletni udeleženec nagradne igre mora za sodelovanje pridobiti soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov. Strinjanje s pravili nagradne igre za mladoletne osebe podajo njihovi starši oz. zakoniti zastopniki ali skrbniki. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrdi, da je pridobil soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov ali skrbnikov.
 • V nagradni igri sodelujoči sodelujejo tako, da v času poteka nagradne igre kupijo katerokoli knjigo Marka Juhanta (kot avtorja ali soavtorja) iz ponudbe spletne prodajalne http://čmrlj.si/shop/. Knjigo lahko sodelujoči naročijo na Facebooku ali na www.čmrlj.si ter z nakupom po telefonu. Kupec dveh knjig ima v igri svoje podatke za žrebanje dvakrat, treh trikrat in tako naprej. Po plačilu knjige sodelujoči na spletni obrazec www.čmrlj.si/nagradna-igra/ sporočijo pravilni odgovor na vprašanje »Kolikokrat je v besedilu knjige Varuh otrokovih dolžnosti uporabljen izraz pravica?« (avtorja Marko Juhant in Simona Levc) ter obvezno dopišejo številko plačanega računa!
 • Kot odgovor velja izključno sporočilo pravilnega odgovora na spletni obrazec s številko računa nakupa v času igre in številom »pravic« v knjigi. Šteje samo besedilo knjige, ne štejejo naslovnica in podatki o knjigi v kataložnem zapisu, niti reklamni opis ostalih knjig. Odgovor je priznan za pravilnega, če se od dejanskega stanja razlikuje največ za vrednost 2. Primer: če je dejansko stanje, pravi odgovor 15, šteje za pravilen rezultat zapisano vsako število od 13 do 17. Če odgovor izžrebane osebe ni pravilen, se žreb ponavlja do dobitnika s pravim odgovorom. Ta je prejemnik nagrade.
 • Prejemnik nagrade bo izžreban po predpisih, ki veljajo za tovrstne postopke.
 • Pritožba zoper žreb ni mogoča. Identiteta prejemnika bo predstavljena na Facebook strani Marko Juhant in na www.čmrlj.si z imenom, s priimkom, s poštno številko in imenom pošte.
 • Nagrajenec bo po razglasitvi pozvan, naj podatke za dostavo nagrade pošljejo na elektronski naslov ekipa.cmrlj@gmail.com. Nagrajenec mora posredovati potrebne osebne podatke (ime, priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno številko in TRR), da organizator lahko izplača nagrado. Prejemnik bo za potrebe računovodskega postopka podal potrebne podatke, ki se v druge namene ne bodo uporabljali.
 • Če se nagrajenec ne odzove do srede, 20. 2. 2018, do 12. ure, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.
 • Organizator ne prevzema odgovornosti za: kakršnekoli posledice, ki bi jih morebitna zloraba nagradne igre in sistema za izvedbo nagradne igre povzročila sodelujočim v nagradni igri in/ali tretji osebi, kakršnekoli druge neželene posledice, ki bi jih sodelujoči imel zaradi sodelovanja v nagradni igri, če taka omejitev ni v nasprotju s prisilnimi predpisi.
 • Sodelujoči v nagradni igri soglašajo, da organizator kot upravljalec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004). Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev, uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni, in jih ne sme posredovati drugim fizičnim ali pravnim osebam, razen če je to treba zaradi izvedbe nagradne igre.
 • Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oz. njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri, za namene neposrednega trženja. Nagrada ni prenosljiva.
 • Sodelovanje udeleženca v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznika v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 • Ta pravila veljajo od dneva sprejetja in so med nagradno igro udeležencem na vpogled na Facebook strani Marko Juhant na https://www.facebook.com/MarkoJuhant/?fref=ts in na spletni strani www.čmrlj.si.
 • Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu obvestil uporabnike o vsaki spremembi pravil.


Mavčiče, 22. 1. 2018